El municipi

El terme municipal de Sant Andreu Salou, que té una superfície de 6 km², es troba ubicat, a la comarca del Gironès, dins la província de Girona, i limita amb els municipis de Riudellots de la Selva, Campllong, Cassà de la Selva i Caldes de Malavella.

Per les seves característiques territorials i morfològiques, el municipi de Sant Andreu Salou és un municipi antigament i actualment agro-forestal, compost d’un paisatge mosaic on dominen els conreus i s’hi intercalen masses forestals i punts habitats. També és important el sector ramader amb la presència de petites i mitjanes granges d’aviram i bestiar boví; hi ha un parell de granges de dimensions importants dins el terme. El sector industrial és absent al municipi.

La població viu en disseminats: veïnat de dalt (ubicat al centre del terme municipal), veïnat de baix (al nord), veïnat de les bosques (al sud) i Sant Andreu Salou (al centre nord), aquest darrer és el nucli administratiu i cultural on hi ha l’església i l’Ajuntament. Una única via principal (carretera local) uneix els 4 veïnats i creua el municipi de nord a sud i d’est a oest.

En els darrers anys el municipi ha començat a experimentar un procés de transformació, a partir del progressiu abandonament de l’activitat agrícola i ramadera, tot i que aquest és un sector encara molt important dins de l’economia local, que ha fet sorgir nous sectors de treballs, encarats als serveis.

Sant Andreu Salou té una situació urbanística pròpia dels nuclis rurals allunyats dels grans eixos de comunicació. Es caracteritza per una baixa dinàmica de creixement, una gran dispersió de la població i l’absència d’un nucli urbà que cohesioni el municipi.
L’aspecte general del terme municipal, no ha canviat de manera important al llarg del temps, el paisatge és totalment rural (ús dominant agrícola i forestal), amb edificacions disperses pel terme. Inicialment, els habitatges dispersos pel territori estaven lligades a l’explotació agrícola de l’entorn, amb els anys, s’ha produït un augment d’aquests en sòl no urbanitzable deslligats de l’activitat agrícola.

Amb tot, i malgrat trobar-se ubicat a molt pocs quilòmetres de la ciutat de Girona, Sant Andreu Salou encara es caracteritza per ser un municipi eminentment rural, envoltat de rius i rieres que confereixen un paisatge de molt elevada qualitat, en el que la tranquil·litat és un dels factors que més en sobresurt.

La zona urbana de Sant Andreu Salou la conformen els 4 veïnats disseminats: Sant Andreu Salou, el veïnat de dalt, el veïnat de baix i les Bosques; i diverses masies o cases disperses pel terme municipal.

El veïnat de Sant Andreu Salou se situa al centre del terme municipal, a l’encreuament entre el vial que va de nord a sud i el que va d’est a oest; és la zona urbana amb un menor nombre d’habitants, però on es localitza l’església i l’ajuntament. El veïnat de dalt se situa a continuació al sud del de Sant Andreu, al peu de la carretera GIV-6742, i està format per cases unifamiliars.

Al nord es localitza el veïnat de baix i al sud el de les bosques, ambdós segueixen una estructura urbana semblant a la del veïnat de Dalt: edificacions residencials aïllades més o menys agrupades. Hi ha dos tipus d’edificacions: les antigues, que estan formades per una casa tipus masia i a les proximitats hi ha coberts o edificacions agrícoles; les construccions més noves són habitatges unifamiliars sovint envoltats de jardí i tanca, algunes segueixen l’estructura i tipologia de les típiques construccions rurals i altres presenten una estructura, colors, textura, etc. totalment fora de context.

Cal destacar l’interès històric i/o arquitectònic que tenen algunes de les antigues edificacions existents al municipi; en alguns punts del terme s’han localitzat típiques masies catalanes. Actualment, algunes d’aquestes antigues edificacions s’han restaurat per ús residencial o recentment per allotjaments rurals; existeixen poques edificacions abandonades o en runa dins el terme.
La majoria de les noves edificacions se situen prop de zones ja edificades, es pot tractar d’habitatges de la mateixa família, i la majoria ubicades prop de carreteres o camins. En alguns casos la tipologia i aspecte d’aquestes noves construccions és divers.