Edictes del BOP

bop
Exercici: 2024 Bop: 70-0 Edicte: 2836 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 13-0 Edicte: 211 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Correcció d'errades de l'edicte d'aprovació definitiva de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Andreu Salou, publicat al BOP de Girona núm. 4 de 05/01/24 edicte número 23
Exercici: 2024 Bop: 4-0 Edicte: 23 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 232-0 Edicte: 10420 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 230-0 Edicte: 10169 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1CE 05/2023
Exercici: 2023 Bop: 230-0 Edicte: 10166 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1SC 04/2023
Exercici: 2023 Bop: 211-0 Edicte: 9143 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit: 1SC 04/2023 modalitat suplement de crèdit i 1CE 05/2023 modalitat crèdit extraordinari
Exercici: 2023 Bop: 193-0 Edicte: 8357 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3SC 02/2023
Exercici: 2023 Bop: 149-0 Edicte: 6647 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 3SC 02/2023
Exercici: 2023 Bop: 141-0 Edicte: 6060 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Nomenament de funcionari interí a temps parcial