Edictes

Exercici: 2023 Bop: 149-0 Edicte: 6647 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 3SC 02/2023
Exercici: 2023 Bop: 141-0 Edicte: 6060 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Nomenament de funcionari interí a temps parcial
Exercici: 2023 Bop: 140-0 Edicte: 6006 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple
Exercici: 2023 Bop: 137-0 Edicte: 5810 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Establiment de la delegació de competències del Ple a l'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 137-0 Edicte: 5802 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Nomenament de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 137-0 Edicte: 5801 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2023 Bop: 136-0 Edicte: 5785 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva del Reglament d'ús i funcionament del local social Sant Andreu Salou
Exercici: 2023 Bop: 118-0 Edicte: 5051 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1SC 01/2023
Exercici: 2023 Bop: 111-0 Edicte: 4736 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva de la memòria valorada Pavimentació camins veïnals a Sant Andreu Salou - Camí de Can Masnou
Exercici: 2023 Bop: 103-0 Edicte: 4482 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació inicial del Compte general de l'exercici 2022