APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 19 de desembre de 2018, va aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Sant Andreu Salou, redactat per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, en compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.

L’expedient se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el DOGC, per tal que les persones interessades puguin consultar-lo i, si s’escau, formular al·legacions i/o suggeriments. En cas de no haver-hi cap al·legació i/o suggeriment durant aquest termini, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

La qual cosa es fa pública per al coneixement general, en compliment del que preceptues els articles 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals

L’expedient es podrà consultar a les dependències municipals en horari d’atenció al públic i a la web de l’Ajuntament https://santandreusalou.cat/