CONSULTA PÚBLICA. Ordenança per l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Pots accedir a tota la informació a aquesta notícia:

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.