ANUNCI DE CONVOCATÒRIA PER COBRIR LES PLACES DE JUTGE/ESSA PAU TITULAR I SUBSTITUT

D’acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial (LOPJ), i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de pau, en cada municipi on no existeixi Jutjat de Primera Instància i Instrucció, i Jurisdicció en el terme municipal corresponent, hi haurà un Jutjat de Pau.

Atès que properament finalitza el termini del mandat dels actuals Jutges de Pau titular i substitut,  és necessari iniciar el procediment per a l’elecció de la persona titular i substituta del Jutjat de Pau de Sant Andreu Salou.

D’acord amb l’article 101 de la LOPJ i l’article 5 del Reglament 3/1995, es fa pública la convocatòria per cobrir les places de la persona titular i substituta del Jutjat de Pau de Sant Andreu Salou i s’obre un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP de Girona, perquè les persones que hi estiguin interessades, i reuneixin les condicions legals, presentin al registre d’entrada de l’Ajuntament la sol·licitud per ser elegides per als càrrecs esmentats, juntament amb currículum vitae i declaració jurada de compliment dels requisits previstos al Reglament de Jutges de Pau i a la Llei Orgànica del Poder Judicial per a exercir els càrrecs, fent constar expressament a la seva sol·licitud si la seva candidatura és per jutge de pau titular o substitut.

Sant Andreu Salou, a 14 de desembre de 2020.

Francesc X. Casanovas Busquets

Alcalde